V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016400:

 „Energetické úspory v provozu společnosti Licehamr s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetický úspor v procesu recyklace stavebních odpadů a manipulace se stavebním materiálem ve společnosti Licehamr s.r.o. V rámci procesu společnost žadatele dováží a zpracovává stavební odpad a materiál a následně rozváží na deponie hotových produktů nebo k prodeji. Energetická úspora bude realizována formou náhrady stávajících technologií, a to pásového dozeru, kolového rypadla a pásového rypadla, za nové. Místem realizace je areál žadatele v k.ú. Pohnání.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Stávající technologie jsou sice stále poměrně efektivní, co se týče dosahovaných výkonů v absolutních hodnotách, ale jejich využití není zcela vhodné jak vzhledem k morální zastaralosti motorových jednotek, tak i k celkovému opotřebení, a tak je jejich efektivita v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty), a to při zachování stávajícího objemu výroby. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

Dokončení projektu je předpokládáno do konce června roku 2020.